શિશુ પરામર્શન કેન્દ્ર


ના હા

સંતાન : *


હયાત દિવ્યાંગ મૃત કુલ

શિશુની સામાન્ય માહિતી : *


બાળકનું નામ જન્મ તારીખ જન્મ સ્થળ જન્મ સમય જન્મ તિથિ જન્મ વજન જન્મ લંબાઈ તપોવન કેન્દ્રનો લાભ લીધેલ છે કયા? વિશેષ નોંધ

કુટુંબના સભ્યોની વિગત : *


ક્રમ નામ ઉંમર અભ્યાસ બાળક સાથેનો સંબંધ
ના હા
(Password length should be minimum 6 alphanumercal characters)

Maximum file size: 2mb
Only this formate is allow 'jpeg', 'jpg', 'png'

Contact Us

Subhash Chandra Bose Shikshan Sankul, Near Chh-5 Children’s University Circle, Sector-20, Gandhinagar-382021

+91 -079-23244569, 23244576

+91- 9099957309

cu.tapovan@gmail.com

www.cugujarat.ac.in