Activity Information

તપોવન કેન્દ્રનું સરનામું પ્રકલ્પ સંયોજકનું નામ ટ્રસ્ટી કે મેડિકલ ઓફિસરનું નામ અને મો. નંબર ઈ-મેઈલ એડ્રસ
ત્રિભુવનદાસ ફાઉન્ડેશન, આણંદ, રાજોડપુરા, હરિદર્શન સોસાયટી, ચિખોદ્રા ક્રોસિંગ પાસે, આણંદ ફોન નં-૦૨૬૯૨-૨૫૧૧૬૬ નિલેશાબહેન જે પટેલ ૯૮૯૮૭૪૭૨૫૬ ડૉ. વિરેનભાઈ દોશી ૯૪૨૭૬૧૦૪૩૯ rajupatel1110@yahoo.com ઉદ્દઘાટન તારીખ - ૨/૧૦/૨૦૧૦
ત્રિભુવનદાસ ફાઉન્ડેશન, તારાપુર વૈશાલી સિનેમાની બાજુમાં તા. તારાપુર, જિ.આણંદ ફોન નં-૦૨૬૯૨-૨૫૧૧૬૬ ભાવનાબહેન પટેલ ૭૬૯૮૩૮૭૭૯૩ ડૉ. વિરેનભાઈ દોશી ૯૪૨૭૬૧૦૪૩૯ bhavanatarapur@gmail.com ૨/૧૦/૨૦૧૦
કોમ્યુનિટી હેલ્થ સેન્ટર, CHC સારસા, સ્વામિનારાયણ મંદિર સામે, સારસા, તા. જિ. આણંદ-૩૮૮૩૬૫ ચૈતાલીબહેન ત્રિવેદી ૯૫૮૬૭૦૫૪૨૩ સુપ્રિન્ટેન્ડેન્ટ વિલ્સનસર ૯૦૯૯૦૬૪૨૯૯ durga2354@yahoo.co.in ૨/૧૦/૨૦૧૦
એલોપેથિક ડીસ્પેન્સરી, થામણા, જિલ્લા પંચાયત દવાખાનું તા. ઉમરેઠ, જિ.આણંદ-૩૮૮૨૧૫ ધૈરવીબહેન જોશી ૯૪૦૮૮૬૪૧૯૨ રાણાસાહેબ ૭૫૬૭૮૭૦૪૮૮ gopalpatel286@gmail.com ૨/૧૦/૨૦૧૦
પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર, દાઓલ તા. બોરસદ, જિ.આણંદ-૩૮૮૫૪૦ વર્ષાબેન ડી. ગોસાઇ ૯૯૨૪૫૧૯૬૫૫ બ્રહ્મભટ્ટસર ૭૫૬૭૮૭૦૩૩૬ phcdavol2008@yahoo.in ૨/૧૦/૨૦૧૦
શ્રી શ્યામપ્રસાદ મુખર્જી પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર રૂપાલ, તા. જિ. ગાંધીનગર ચંદ્રિકાબહેન નાયી ૮૧૨૮૧૬૩૧૯૭ ગાયત્રીબહેન ૯૯૦૯૯૪૨૨૨૯ phcrupal@yahoo.com ૨/૧૦/૨૦૧૦
દાહોદ ભગિની સમાજ નહેરુ બાગની સામે એસ.વી પટેલ રોડ, દાહોદ- ફોનનં-૦૨૬૭૩-૨૨૨૦૭૮ શ્વેતાબહેન શાહ ૯૪૨૭૩૯૯૦૪૪ હેમાબહેન શેઠ ૯૪૨૬૦૪૫૩૭૫ swetashah1582@yahoo.in ૧૯/૧/૨૦૧૦
ભાવનગર મહિલામંડળ મહિલાબાગ, ઘોઘા ગેઈટ, ભાવનગર એકતાબહેન પરમાર ૮૮૬૬૭૬૫૩૧૯ નિલાંબરીબહેન (પ્રમુખ) ૯૪૨૭૫૬૦૯૭૦ ekta.parmar80@gamail.com ૧૬/૨/૨૦૧૩
શ્રી સંતરામ મંદિર , ‘ધર્મખંડ’, ત્રીજો દરવાજો, નડિયાદ-૩૮૭૦૦૧ જિગિષાબહેન જોશી ૯૯૭૪૫૭૨૮૨૪ આશિષભાઈ દવે ૯૪૨૮૭૯૯૫૫૫ nadiyadheritage@yahoo.co.in ૦૭/૦૬/૨૦૧૩
ઈ.એસ.આઈ. એસ. ડી-૩૬, કામદાર વીમા યોજના રમૂજીલાલ હોલની સામે, જવાહર ચોક, મણિનગર, અમદાવાદ ચાંદનીબેન જાવિયા ૭૮૦૧૮૩૯૧૬૭ ૯૪૨૭૪૧૦૨૧૮ ડૉ. મેઘાબહેન શાહ ૯૯૦૪૫૨૧૯૧૨ disp.ahmedabad36gj@esic.in rupalidave25@gmail.com ૨૧/૦૭/૨૦૧૩
સ્વ રતિલાલ વઘાસિયા સ્મારક ટ્રસ્ટ શ્રી ચાણક્ય માધ્યમિક ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શાળા, મંડાળવાળી શેરી, વલ્લભાચાર્યનગર , બસસ્ટેન્ડ પાસે,ધોરાજી, જિ.રાજકોટ-360410 અલ્પાબહેન ગરાળા ૯૪૨૮૧૫૫૩૧૫ રણછોડભાઈ વઘાસિયા ૯૪૨૬૨૬૯૯૨૦ bedcollege_bhutvad@rediffmail.com rvst.tapovandhoraji@gmail.com ૧૩/૦૮/૨૦૧૩
ચિલ્ડ્રન્સ યુનિવર્સિટી સુભાષચંદ્ર બોઝ શિક્ષણ સંકુલ સેકટર-૨૦, ગાંધીનગર વિમળાબહેન સોલંકી ૯૭૧૨૮૭૪૩૪૬ જ્યોતિબહેન થાનકી ૯૯૭૮૪૦૭૭૬૯ cu.tapovan@gmail.com ૩૧/૦૩/૨૦૧૩
શ્રીતાપીબ્રહ્મચર્યાશ્રમ સભા ટ્રસ્ટ , શ્રી ઓ.હી.નાઝર આયુર્વેદ કોલેજ કેમ્પસ, રેલ્વે સ્ટેશન સામે, લાલ દરવાજા રોડ, સુરત કૈલાસબેન સાવલિઆ ૯૮૭૯૩૦૫૫૫૨ ડા.નાનુભાઇ કપોપરા (પ્રિન્સિપાલ/સુપ્રિન્ટેંડન્ટ ૯૪૨૬૮૦૫૫૧૧ Ohnazar_ayurvediccollege@rediffmail.com ૨૭/૦૮/૨૦૧૪
સખ્યમ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ,મુરખડા તા.ઉપલેટા જિ. જામનગર નીતાબેન માંડલિયા ૯૪૨૮૬૯૯૦૪૯ શ્રી ગોપાલભાઇ ભરાડ ૮૪૬૦૧૮૬૪૯૦ Sakhyam9@gmail.com ૮/૯/૨૦૧૪
શ્રી ગુલાબકુંવરબા ચિકિત્સાલય, ગુજરાત આયુર્વેદ યુનિવર્સિટી, જામનગર ભારતીબેન વડગામા ૯૯૦૪૦૮૩૮૨૦ ડો.હેતલબેન પી. બારીયા (લેક્ચરર- સ્ત્રી રોગ,પ્રસૂતિતંત્ર) ૯૪૨૮૯૮૬૧૪૫ Het.baria@gmail.com ૯/૯/૨૦૧૪
શ્રી એમ .ડી.મહેતા એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ,દરબારગઢ,ધ્રોલ.જામનગર મણીબેન વાઘેલા ૮૨૩૮૯૯૦૭૮૩ સુધાબેન ખંઢેરિયા ૯૮૨૫૦૭૮૫૫૦ Mdm_dhrd@yahoo.com ૯/૯/૨૦૧૪
સંસ્કાર દીપ ટ્રસ્ટ ,પ્લોટ નં ૯૦૧/બી, જી.આઇ.ડી.સી. અંક્લેશ્વર-૩૯૩૦૦૨ ભાવિકાબેન વડગામા ૯૬૬૨૫૩૦૭૦૪ સુધાબેન વડગામા કન્વીનર ૯૪૨૬૮૧૧૭૦૫ vadgamasudha@yahoo.com ૧૮/૧૨/ ૨૦૧૪
વિદ્યા મંદિર ટ્રસ્ટ , તાલેબાગ , મીરાં ગેટ પાસે , પાલનપુર – ૩૮૫૦૦૧ જિ. બાનાસકાંઠા જિ.જિજ્ઞાસાબેન વી. જોશી ૯૦૯૯૦૯૬૫૦૪ અતિયાબેન સૈયદ પ્રિ- પીટીસી કોલેજ ૯૦૧૬૫૫૮૬૫૦ admn@vidyamandir.org mahitivibhag@vidyamandir.org ૨૩/૧૨/૨૦૧૪
જીવન યોગ ટ્રસ્ટ, જ્યોતિ હોસ્પિટલ, વિસનગર, જિ. મહેસાણા , ૩૮૪૩૧૫ નીલાબેન પી. પટેલ ૮૭૩૫૦૭૪૬૯૪ જિજ્ઞાબેન દવે ૯૮૯૮૬૦૨૩૨૫ Davejigna2000@yahoo.com ૩૦/૧૨/૨૦૧૪
All rights reserved. © 2016 cugujarat.ac.in • Privacy Policy
Visitors 021932